Scientific work of SIU lecturers of the Faculty of Information Technology in the 2019-2020 school year

STT Topic Author Contest Name/Magazine/Conference
1 Hệ thống STLP. TS. Văn Thiên Hoàng.
KS. Nguyễn Trọng Minh Hồng Phước.
KS. Nguyễn Hoàng Duy.
Đề tài NCKH cấp trường. Được chuyển giao cho trường Quốc tế Á Châu.
2 Hệ thống quản lý hoạt động sinh viên SIU. TS. Văn Thiên Hoàng.
KS. Nguyễn Trọng Minh Hồng Phước.
KS. Nguyễn Trịnh Minh Cương.
Đề tài NCKH cấp trường.
3 Giáo trình Mạng máy tính & ứng dụng. TS. Văn Thiên Hoàng.
ThS. Đặng Văn Thành Nhân.
KS. Dương Minh Chiến.
KS. Nguyễn Hoàng Duy.
Giáo trình giảng dạy cấp trường.
4 Giáo trình Thực hành Mạng máy tính & ứng dụng. TS. Văn Thiên Hoàng.
KS. Dương Minh Chiến.
KS. Nguyễn Hoàng Duy.
KS. Nguyễn Trọng Minh Hồng Phước.
Giáo trình giảng dạy cấp trường.
5 Giáo trình Lập trình Python. TS. Văn Thiên Hoàng.
ThS. Văn Thị Thiên Trang.
ThS. Võ Anh Tiến.
KS. Nguyễn Trọng Minh Hồng Phước.
Giáo trình giảng dạy cấp trường.
6 Giáo trình Thực hành Hệ điều hành. TS. Văn Thiên Hoàng.
ThS. Đặng Văn Thành Nhân.
KS. Nguyễn Hoàng Duy.
KS. Nguyễn Trọng Minh Hồng Phước.
Giáo trình giảng dạy cấp trường.
7 Sách tham khảo Word. ThS. Nguyễn Đặng Thế Vinh. Tài liệu tham khảo Word.
8 Outage Performance Analysis of Non-Orthogonal Multiple Access systems with RF energy harvesting. Hoang Thien Van.
To Vinh Bao.
Quoc-Phu Ma.
Hoang-Sy Nguyen.
International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE).Xếp loại Q: Q2.
9 Outage Probability Analysis for Hibrid TSR-PSR Based SWIPT Systems over Log-normal Fading Channels. Hoang Thien van.
Hoang-Phuong Van.
Quoc-Phu Ma, Hoang-Sy Nguyen.
International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)Xếp loại Q: Q2.
10 Giám sát an ninh mạng bằng phương pháp phân tích tệp tin nhật ký hệ thống. TS. Văn Thiên Hoàng.
KS. Nguyễn Hoàng Duy.
KS. Nguyễn Trọng Minh Hồng Phước.
Tạp chí Việt Nam hội nhập.

Share the article on your social networking sites