List of initiatives of the Faculty of Information Technology for the school year 2019 – 2020

STT Tác giả Đề tài Loại hình
1 TS. Văn Thiên Hoàng Hệ thống hỗ trợ dạy và học lập trình trực tuyến dành cho học sinh, sinh viên STLP Áp dụng hệ thống STLP vào việc giảng dạy các môn học tại khoa CNTT
2 TS. Văn Thiên Hoàng Hệ thống quản lý hoạt động sinh viên SIU Áp dụng hệ thống quản lý hoạt động sinh viên SIU vào việc điểm danh hoạt động sinh viên

Share the article on your social networking sites