List of academic advisors of the 2023-2024 academic year, The School of Engineering and Computer Science

No. Academic advisor Class
1 ThS. Đặng Văn Thành Nhân 20DMT/PM/ANM, 23MMT/DPM,
2 ThS. Trần Hàm Dương 21DAI
3 ThS. Nguyễn Đặng Thế Vinh 21DMT/PM
4 TS. Huỳnh Đệ Thủ 21DPM
5 TS. Đinh Thị Thu Hương 22MMT, 22HTDL,
22DAI
6 KS. Thái Đỗ Anh Sơn 23DAI/HTDL

Share the article on your social networking sites