SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT TRANSFERRED

Scientific research topics transferred to partners 2019-2020

STT Đề tài Tác giả Tên Cuộc thi/Tạp chí/Hội thảo 1 Hệ thống STLP. TS. Văn Thiên Hoàng. KS. Nguyễn Trọng Minh Hồng Phước. KS. Nguyễn Hoàng Duy. Đề tài NCKH cấp trường. Được chuyển giao cho trường Quốc tế Á Châu.

Go to Top