Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét và công nhận tốt nghiệp:
a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.
b) Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo.
c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên.
d) Có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.
e) Có chứng chỉ TOEIC 500 của ETS – Hoa Kỳ đối với sinh viên chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt (bậc đại học & cao đẳng), chứng chỉ TOEFL 500 của ETS – Hoa Kỳ đối với sinh viên chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh (bậc cao đẳng).
Cấp bằng tốt nghiệp
1. Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng được cấp theo ngành đào tạo chính. Hạng tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học, như sau:
a) Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00.
b) Loại giỏi : Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59.
c) Loại khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19.
d) Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49.
2. Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khoá loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức, nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
a) Có khối lượng của các học phần phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình.
b) Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn