Đề tài tham luận 2019

 

STT Tác giả Nội dung Hoạt động KHCN Tên tạp chí/Hội thảo Chỉ số/cấp Mã vai trò Download
1 PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM CHO HIÊN PHÁP VÀ LUẬT GIỮ VỊ TRÍ TỐI THƯỢNG Tác giả chính
Báo cáo tại Hội thảo Khoa học của Đề tài cấp nhà nước Mã số 04.06/16-20 “Thực trạng xây dựng và thực hiện nguyên tắc pháp quyền ở nước ta trong thời kỳ đổi mới đất nước”, Viện Nhà nước và pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì; TP Hồ Chí Minh, 06-7-2018

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn