Đề tài tham luận 2019

STT Tác giả Nội dung Hoạt động KHCN Tên tạp chí/Hội thảo Chỉ số/cấp Mã vai trò Download
1 PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM CHO HIÊN PHÁP VÀ LUẬT GIỮ VỊ TRÍ TỐI THƯỢNG Tác giả chính
Báo cáo tại Hội thảo Khoa học của Đề tài cấp nhà nước Mã số 04.06/16-20 “Thực trạng xây dựng và thực hiện nguyên tắc pháp quyền ở nước ta trong thời kỳ đổi mới đất nước”, Viện Nhà nước và pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì; TP Hồ Chí Minh, 06-7-2018
2 TS. Hồ Thiện Thông Minh Trao thêm các quy chế đặc thù nhằm tạo bước phát triển nhanh, mạnh, bền vững cho Tp. HCM Hội thảo khoa học cấp thành phố Tác giả phụ
Abstract — Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế thành phố (GRDP) đến năm 2020 đạt bình quân từ 8 – 8,5%/năm, trong đó khu vực dịch vụ tăng bình quân từ 9 – 9,6%/năm, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng bình quân từ 7,6 – 7,8%/năm, khu vực nông – lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân từ 5,8 – 6%/năm. Để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố theo các chỉ tiêu đề ra, cần thiết phải xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế ở cấp độ chung cho toàn thành phố và ở cấp độ các ngành thuộc các khu vực kinh tế, đặc biệt tốc độ tăng trưởng thuộc 9 nhóm ngành dịch vụ và 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố. Chính vì thế, việc xây dựng và đề xuất các ngành nghề đồng thời dự báo phát triển nguồn nhân lực chủ động thích nghi theo các kịch bản tăng trưởng là một yêu cầu cấp thiết trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn