Đề tài tham luận 2018

STT Tên đề tài
1 Các giải pháp cải tiến phương pháp giảng dạy ở bậc đại học theo hướng hiện đại – Th.S Chu Bảo Hiệp
2 Đổi mới phương pháp giảng dạy ở bậc Đại Học – Thạc sĩ Nguyễn Văn Mỹ
3 Tổ chức cho sinh viên học tập theo nhóm – một phương pháp giảng dạy tích cực

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn