Đề tài nghiên cứu khoa học chuyển giao cho các đối tác 2019-2020

STT Đề tài Tác giả Tên Cuộc thi/Tạp chí/Hội thảo
1 Hệ thống STLP. TS. Văn Thiên Hoàng.
KS. Nguyễn Trọng Minh Hồng Phước.
KS. Nguyễn Hoàng Duy.
Đề tài NCKH cấp trường. Được chuyển giao cho trường Quốc tế Á Châu.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn