Đề tài nghiên cứu khoa học chuyển giao 2019-2020

STT Đề tài Tác giả Tên Cuộc thi/Tạp chí/Hội thảo
1 Applying online collaborative writing to enhance SIU sophomore English majors writing skills: A case study at The Saigon International University Nguyễn Long Tiên
Nguyễn Thị Kim Chung
Lê Thị Ngọc Tuyền
Tống Triều Anh Thư
Nguyễn Thị Phước Đa
Đề tài NCKH Cấp Trường
2 Peer assessment practice in teaching and learning English speaking skills (A case study at The Saigon International University) Dương Thị Anh
Vũ Hương Lan
Nguyễn Nam Hàn
Trần Bảo Tâm Nhật
Đề tài NCKH Cấp Trường

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn