Danh sách cố vấn học tập năm học 2019-2020 khoa Kinh doanh và Luật

STT Cố vấn học tập Lớp
1 TS. Nguyễn Hoàng Tiến 16DDN, 17DDN, 18DDN, 19DDN
2 ThS. Huỳnh Quốc Anh 16DKD, 18DKD1, 18DKD2, 19DKD
3 ThS.Phạm Quang Trường 16DMAR, 17DKD/MAR, 18DMAR, 19DMAR
4 ThS. Hồ Thiện Thông Minh 16DTM, 17DTM, 18DTM, 19DTM
5 ThS. Trương Thị Hải Thuận 16DDL/KS, 17DDL/KS, 18DDL/KS, 19DDL/KS
6 ThS. Hồ Hồng Nhung 19DLKT

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn