Danh sách cố vấn học tập năm học 2019-2020 khoa Công nghệ thông tin

STT Cố vấn học tập Lớp
1 ThS. Nguyễn Bạch Thanh Tùng 20DMT/PM/ANM
2 ThS. Võ Anh Tiến 19DMT/PM
2 ThS. Đặng Văn Thành Nhân 18DMT/PM
4 ThS. Nguyễn Đặng Thế Vinh 17DMT/PM

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn