Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học

Phát động và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn