Công trình khoa học của Giảng viên SIU khoa Ngoại ngữ năm học 2019-2020

STT Đề tài Tác giả Tên Cuộc thi/Tạp chí/Hội thảo
1 Đời sống của người dân trong các dự án đầu tư xây dựng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp ThS. Nguyễn Long Tiên Đề tài NCKH Cấp Thành phố/Bộ
2 Applying online collaborative writing to enhance SIU sophomore English majors writing skills: A case study at The Saigon International University Nguyễn Long Tiên
Nguyễn Thị Kim Chung
Lê Thị Ngọc Tuyền
Tống Triều Anh Thư
Nguyễn Thị Phước Đa
Đề tài NCKH Cấp Trường
3 Peer assessment practice in teaching and learning English speaking skills (A case study at The Saigon International University) Dương Thị Anh
Vũ Hương Lan
Nguyễn Nam Hàn
Trần Bảo Tâm Nhật
Đề tài NCKH Cấp Trường
4 So sánh động cơ học tập ngoại ngữ Tiếng Anh và Tiếng Trung của sinh viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn DDương Thị Anh
Lưu Hớn Vũ
Đề tài NCKH Cấp Trường
5 Students’ satisfaction of teaching and supporting services at The Saigon International University Dương Thị Anh
Vũ Hương Lan
Đề tài NCKH Cấp Trường
6 Dẫn luận ngôn ngữ học Đào Thị Bạch Tuyết Giáo trình giảng dạy Cấp Trường
7 Developing Skills for English-Vietnamese Business Translation Migyu Kang
Nguyễn Quang Nhật
Trần Thị Lan Chi
Giáo trình giảng dạy Cấp Trường
8 English Syntax Migyu Kang
Nguyễn Quang Nhật
Trần Thị Lan Chi
Nguyễn Long Tiên
Giáo trình giảng dạy Cấp Trường
9 English Morphology Migyu Kang
Nguyễn Quang Nhật
Trần Thị Lan Chi
Vũ Hương Lan
Giáo trình giảng dạy Cấp Trường

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn