Tham luận

January 2020

Đề tài tham luận 2020

STT Tác giả Nội dung Hoạt động KHCN Tên tạp chí/Hội thảo Chỉ số/cấp Mã vai trò Download 5 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao tại các doanh nghiệp fdi ở việt nam và giải pháp khai thác Tác giả chính Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) rất quan trọng đối với nền [...]

December 2019

Đề tài tham luận 2019

STT Tác giả Nội dung Hoạt động KHCN Tên tạp chí/Hội thảo Chỉ số/cấp Mã vai trò Download 1 PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM CHO HIÊN PHÁP VÀ LUẬT GIỮ VỊ TRÍ TỐI THƯỢNG Tác giả chính Báo cáo tại Hội thảo Khoa học của Đề tài cấp nhà nước Mã số 04.06/16-20 “Thực trạng xây dựng [...]

May 2014

Đề tài tham luận 2018

STT Tên đề tài 1 Các giải pháp cải tiến phương pháp giảng dạy ở bậc đại học theo hướng hiện đại - Th.S Chu Bảo Hiệp 2 Đổi mới phương pháp giảng dạy ở bậc Đại Học - Thạc sĩ Nguyễn Văn Mỹ 3 Tổ chức cho sinh viên học tập theo nhóm - một phương pháp giảng dạy [...]

Go to Top