Bản tin

September 2020

December 2019

Thư mời Hội thảo khoa học 2019

Ban tổ chức Hội thảo khoa học trân trọng thông báo đến nhóm tác giả: TS. Hồ Thiện Thông Minh Trần Anh Tuấn 1. Bài tham luận “KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2018 – 2025 THEO QUI CHẾ ĐẶC THÙ TÁC ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0” [...]

November 2019

March 2016

Go to Top