Tham luận

January 2020

Đề tài tham luận 2020

STT Tác giả Nội dung Hoạt động KHCN Tên tạp chí/Hội thảo Chỉ số/cấp Mã vai trò Download 5 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Thực trạng nguồn nhân lực chất lượng [...]

December 2019

Đề tài tham luận 2019

  STT Tác giả Nội dung Hoạt động KHCN Tên tạp chí/Hội thảo Chỉ số/cấp Mã vai trò Download 1 PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM CHO HIÊN [...]

May 2014

Đề tài tham luận 2018

STT Tên đề tài 1 Các giải pháp cải tiến phương pháp giảng dạy ở bậc đại học theo hướng hiện đại - Th.S Chu Bảo Hiệp 2 Đổi mới [...]

Go to Top