Nghiên cứu khoa học

June 2022

Công trình khoa học của giảng viên SIU tháng 2022

STT Tác giả Nội dung Hoạt động KHCN Tên tạp chí/Hội thảo Chỉ số/cấp Mã vai trò Download 1 Dương Thị Anh TEACHER ASSESSMENT POLICIES AND EGULATIONS TOWARD LEARNERS - CENTER APPROACH: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN CANADA AND VIETNAM Đăng hội thảo KHCN quốc tế Hội thảo khoa họcON PEDAGOGICAL AND EDUCATIONAL SCIENCES ISBN : 978-604-342 -795-0 Tác giả phụ [...]

June 2021

Công trình khoa học của giảng viên SIU tháng 6-2021

STT Tác giả Nội dung Hoạt động KHCN Tên tạp chí/Hội thảo Chỉ số/cấp Mã vai trò Download 1 Nguyễn Hoàng Tiến Assessing customer satisfaction for can gio tourist destination in Ho Chi Minh city Đăng tạp chí quốc tế PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology ISSN : 2394-512 Tác giả chính ABSTRACT: This article pay research attention to [...]

May 2021

April 2021

Công trình khoa học của giảng viên SIU tháng 4-2021

STT Tác giả Nội dung Hoạt động KHCN Tên tạp chí/Hội thảo Chỉ số/cấp Mã vai trò Download 1 Nguyễn Hoàng Tiến The Impact of Foreigners’ Ratio in Executive Board on Corporate Business Performance in Vietnam Đăng tạp chí quốc tế JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS ISSN : 2394-512 Tác giả chính Abstract: This research examines the impact of the ratio [...]

October 2020

Công trình khoa học của sinh viên SIU ngành Công nghệ thông tin năm học 2019-2020

STT Đề tài Tác giả Giảng viên hướng dẫn Tên Cuộc thi/Tạp chí/Hội thảo Giải thưởng Download 1 Nhận dạng vân lòng bàn tay sử dụng đặc trưng mã hướng phân biệt 1. Phạm Thị Quỳnh 2. Phạm Nguyễn Hữu Phương TS. Văn Thiên Hoàng Cuộc thi “sinh viên nghiên cứu khoa học lần 2 năm học 2019-2020” tại Đại [...]

Công trình khoa học của giảng viên SIU tháng 10-2020

STT Tác giả Nội dung Hoạt động KHCN Tên tạp chí/Hội thảo Chỉ số/cấp Mã vai trò Download 1 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Social entrepreneurship and corporate sustainable development. Evidence from Vietnam Đăng tạp chí có chỉ số Q2 trong ISI CO­GENT BUSINESS &MANAGE­MENT ISSN : 2311-1975 Tác giả chính Abstract: This article investigates the concepts and issues of social [...]

Công trình khoa học của sinh viên SIU ngành Ngôn ngữ Anh năm học 2019-2020

STT Đề tài Tác giả Giảng viên hướng dẫn Tên Cuộc thi/Tạp chí/Hội thảo Giải thưởng Download 1 An investigation on the difficulties in learning the listening skill of first-year students in the English Department at the Saigon International University and suggested solutions 1. Lý Ngô Sỹ An 2. Nguyễn Lê Trí Ngân 3. Nguyễn Thị Phương Thi 4. Võ [...]

September 2020

Công trình khoa học của giảng viên SIU tháng 05, 06-2020

STT Tác giả Nội dung Hoạt động KHCN Tên tạp chí/Hội thảo Chỉ số/cấp Mã vai trò Download 1 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Impacts of Leadership Empowerment on Psychology and Work Outcomes of Employees at Financial Institutions in Ho Chi Minh City Đăng tạp chí INTERNATIO¬NAL JOURNAL OF ADVANCES IN MANAGEMENT AND ECONOMICS ISSN : 2278-3369 Tác giả chính Abstract: [...]

May 2020

Công trình khoa học của giảng viên SIU tháng 04-2020

STT Tác giả Nội dung Hoạt động KHCN Tên tạp chí/Hội thảo Chỉ số/cấp Mã vai trò Download 1 TS. Nguyễn Hoàng Tiến The role of ODA in Vietnam's infrastructure upgrading and development Đăng tạp chí International Journal of Foreign Trade and International Business 2020 E-ISSN: 2663-3159 ; P-ISSN: 2663-3140 Tác giả chính Abstract — The report consists of three [...]

Công trình khoa học của giảng viên SIU tháng 03-2020

STT Tác giả Nội dung Hoạt động KHCN Tên tạp chí/Hội thảo Chỉ số/cấp Mã vai trò Download 1 TS. Nguyễn Hoàng Tiến Relation amicale et basée sur le partenariatEntre le Vietnam et la Corée du SudLa nature, le développement actuel et les perspectives futures Đăng tạp chí Science & Technology Development Journal – Economics - Law and Management Tác [...]

Go to Top