Đề tài NCKH chuyển giao

October 2020

Đề tài nghiên cứu khoa học chuyển giao 2019-2020

STT Đề tài Tác giả Tên Cuộc thi/Tạp chí/Hội thảo 1 Applying online collaborative writing to enhance SIU sophomore English majors writing skills: A case study at The Saigon International University Nguyễn Long Tiên Nguyễn Thị Kim Chung Lê Thị Ngọc Tuyền Tống Triều Anh Thư Nguyễn Thị Phước Đa Đề tài NCKH Cấp Trường 2 Peer assessment practice in [...]

Go to Top