Các bài báo công bố có chỉ số

October 2020

Các bài báo Nghiên cứu khoa học có chỉ số 2019-2020

STT Tác giả Nội dung Hoạt động KHCN Tên tạp chí/Hội thảo Chỉ số/cấp Mã vai trò Download 1 TS. Đào Thị Bạch Tuyết Dẫn luận ngôn ngữ học Giáo trình giảng dạy Cấp trường ISBN: 978-604-79-2523-0 Tác giả chính Abstract: Abstract: Được đính kèm trong giáo trình in 2 TS. Migyu Kang English Syntax Giáo trình giảng dạy Cấp [...]

Go to Top