Thực tập kt & khmt

March 2013

Thực tập tốt nghiệp

Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp được thực hiện cho sinh viên học xong học kỳ 7 đối với bậc đại học và học xong học kỳ 5 [...]

Thực tập thực tế

Thực tập thực tế Thực tập thực tế được áp dụng cho sinh viên đại học đã học xong học kỳ 4 (*), tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận [...]

Go to Top