Các bài báo công bố có chỉ số

April 2021

Các bài báo Nghiên cứu khoa học có chỉ số 2021

STT Tác giả Nội dung Hoạt động KHCN Tên tạp chí/Hội thảo Chỉ số/cấp Mã vai trò Download 1 TS. Văn Thiên Hoàng Dispatching the problems in implementing mobile payment services from consumer attitude perspective Tạp chí quốc tế Scopus 2021 Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science ISSN: 2502-4752 Tác giả chính Abstract: Due to the abundance of [...]

October 2020

Các bài báo Nghiên cứu khoa học có chỉ số 2019-2020

STT Tác giả Nội dung Hoạt động KHCN Tên tạp chí/Hội thảo Chỉ số/cấp Mã vai trò Download 1 TS. Văn Thiên Hoàng Outage Performance Analysis of Non-Orthogonal Multiple Access systems with RF energy harvesting Đăng tạp chí có chỉ số Q2 trong ISI International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) Tác giả chính Abstract: Non-orthogonal multiple access (NOMA) [...]

Go to Top