Thực tập khxh

November 2023

Danh mục công ty bảo trợ thực tập

Để tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm với môi trường làm việc, biết ứng dụng những kiến thức đã học vào hoàn cảnh thực tế tại nơi làm việc, Trường Đai học Quốc tế Sài Gòn tổ chức đợt thực tập tốt nghiệp 14 tuần cho sinh viên học xong học kỳ 7 bậc Đại học và học [...]

Thực tập thực tế

Thực tập thực tế Thực tập thực tế được áp dụng cho sinh viên đại học đã học xong học kỳ 4 (*), tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tiễn, áp dụng các kiến thức đã tích lũy được trong nhà trường vào công việc và rèn luyện phong cách làm việc, ứng xử [...]

Thực tập tốt nghiệp

Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp được thực hiện cho sinh viên học xong học kỳ 7 đối với bậc đại học và học xong học kỳ 5 đối với sinh viên bậc cao đẳng. 1. Trường tổ chức tập huấn kỹ cho sinh viên các kỹ năng cần thiết trước khi đi thực tập vào cuối tháng [...]

Go to Top