Phòng Hợp tác Quốc tế

May 2023

AACSB International – Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới

AACSB – Hoa Kỳ là một tổ chức giáo dục quốc tế có các thành viên là các trường đại học hàng đầu thế giới như: Harvard University, Stanford University, Yale University - Hoa Kỳ, University of Southampton, University of Oxford - Anh Quốc, The University of Sydney, University of Melbourne - Úc, Simon Fraser University, University of British Columbia, [...]

February 2020

Go to Top