Đăng ký môn học

December 2019

Đăng ký khối lượng học tập

1. Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, tùy theo khả năng và điều kiện học tập của bản thân, từng sinh viên phải đăng ký học các học phần [...]

Go to Top