Công bố 3 công khai

September 2023

Năm học 2023 – 2024

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2023-2024 Công khai tài [...]

December 2021

Năm học 2021 – 2022

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020-2021 Công khai thông [...]

Năm học 2020 – 2021

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020-2021 Công khai thông [...]

September 2020

July 2018

Năm học 2018 – 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2018 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, [...]

December 2017

Năm học 2017 – 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017 Phụ lục điều tra sinh viên tốt nghiệp Công khai cam kết chất lượng đào tạo của [...]

February 2017

Năm học 2016 – 2017

PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học [...]

January 2016

Năm học 2015 – 2016

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016 Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ [...]

December 2014

Năm học 2014 – 2015

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015 Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ [...]

August 2014

Năm học 2013 – 2014

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2013-2014 Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ [...]

Go to Top