Chương trình kỹ năng nghề nghiệp

QUY ĐỊNH
(V/v: tham gia và viết bài thu hoạch của Chương trình tập huấn – thực hành kỹ năng nghề nghiệp)
 
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU thông báo đến toàn thể sinh viên về quy định tham gia và viết thu hoạch Chương trình tập huấn – thực hành kỹ năng nghề nghiệp như sau:
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên giao lưu, học hỏi kiến thức và kinh nghiệm của các nhà quản lý – hoạch định chính sách của Chính phủ và lãnh đạo của các công ty – tập đoàn của Việt Nam và nước ngoài; tiếp cận các tình huống thực tế; tích lũy kiến thức ngoài các môn học chính khóa,  SIU tổ chức các Chương trình tập huấn – thực hành kỹ năng nghề nghiệp như: chuyên đề, tập huấn, thực tập – thực tế, giao lưu,… Đây là chương trình rất quan trọng đối với sinh viên để thể hiện năng lực hoạt động thực tiễn, khả năng hòa nhập trong quá trình học tập, là một trong những tiêu chí đánh giá trong tuyển chọn và thăng tiến của các công ty – tập đoàn trong và ngoài nước.
Có 02 loại tậphuấn – thực hành kỹ năng nghề nghiệp:
–          Tập huấn – thực hành kỹ năng nghề nghiệp không có bài thu hoạch. Nhà trường đánh giá cao việc tham gia để có thêm kiến thức của sinh viên và sinh viên sẽ được hưởng điểm kiểm diện là 7 điểm/lần (là điểm khuyến khích quy đổi bắt đầu)
–          Tập huấn – thực hành kỹ năng nghề nghiệp có bài thu hoạch. Bài thu hoạch sẽ được chấm và lấy theo điểm số mà bài thu hoạch đạt được.
            Tất cả sinh viên phải tham gia đầy đủ và làm bài thu hoạch (theo yêu cầu) cho mỗi chương trình tham gia. Bài thu hoạch nộp lại cho Phòng Giáo vụ trong vòng hai (02) tuần kể từ ngày tham gia. Bài thu hoạch chỉ được công nhận khi sinh viên tham dự chương trình theo đúng quy định.
Bài thu hoạch và điểm kiểm diện của những lần tham dự (không yêu cầu viết bài thu hoạch) sẽ được lấy điểm trung bình cộng, làm điểm cộng khuyến khích vào kết quả báo cáo thực tập tốt nghiệp cuối khoá. Điểm cộng khuyến khích này sẽ được tính như sau:
Điểm TBC = [Tổng điểm các bài thu hoạch + (số lần tham dự không yêu cầu viết bài thu hoạch x 7)]/tổng số chương trình được tổ chức

 

ĐIỂM TRUNG BÌNH CỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN – THỰC HÀNH KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP
ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH QUY ĐỔI
Từ 5.0 – 6.9 điểm
0 điểm
Từ 7.0 – 7.9 điểm
0.5 điểm
Từ 8.0 – 8.9 điểm
1.0 điểm
Từ 9.0 – 10 điểm
1.5 điểm

 

Ghi chú: Nếu điểm báo cáo thực tập tốt nghiệp cuối khoá cộng với điểm trung bình cộng của Chương trình tập huấn – thực hành kỹ năng nghề nghiệp vượt qua điểm tối đa (10 điểm), thì báo cáo thực tập tốt nghiệp cuối khoá được lấy điểm tối đa là điểm cuối cùng.
Sinh viên vắng mặt hoặc sau khi tham gia không viết bài thu hoạch thì điểm số của lần tham gia (không yêu cầu viết thu hoạch) hoặc bài thu hoạch đó là 0 điểm và việc vắng mặt ấy sẽ ảnh hưởng đến kết quả đánh giá cũng như cấp Giấy chứng nhận tham gia chương trình tập huấn – thực hành kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên.
Bài thu hoạch có điểm dưới trung bình (5.0) phải được viết lại cho đến khi đạt nhưng không được quá 02 lần. Sinh viên nào không hoàn tất bài thu hoạch cho đến khi đạt điểm trung bình trở lên sẽ xem như không viết bài thu hoạch.
–          Tiêu chí đánh giá sinh viên của chương trình tập huấn – thực hành kỹ năng nghề nghiệp:
·               Kiểm diện
·               Kết quả bài thu hoạch
–          Kết quả đánh giá sinh viên của chương trình tập huấn – thực hành kỹ năng nghề nghiệp dựa trên điểm điểm trung bình cộng và việc thực hiện các quy định chương trình của sinh viên.
–          Thang điểm đánh giá: A (9.0 – 10 điểm), B (8.0 – 8.9), C (7.0 – 7.9), D (5 – 6.9), F (0 – 4.9). Sinh viên phải đạt từ điểm D trở lên thì mới được cấp Giấy chứng nhận tham gia chương trình tập huấn – thực hành kỹ năng nghề nghiệp.
Nếu vi phạm quy định trên, sinh viên phải tự chịu trách nhiệm về các vi phạm, kết quả học tập – thi cử, cũng như kết quả thực tập tốt nghiệp.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn

Tin liên quan