Các bài báo Nghiên cứu khoa học có chỉ số 2019-2020

STT Tác giả Nội dung Hoạt động KHCN Tên tạp chí/Hội thảo Chỉ số/cấp Mã vai trò Download
1 TS. Văn Thiên Hoàng Outage Performance Analysis of Non-Orthogonal Multiple Access systems with RF energy harvesting Đăng tạp chí có chỉ số Q2 trong ISI International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) Tác giả chính
Abstract: Non-orthogonal multiple access (NOMA) has drawn enormous attention from the research community as a promising technology for future wireless communications with increasing demands of capacity and throughput. Especially, in the light of fifth- generation (5G) communication where multiple Internet-of-Things (IoT) devices are connected, the application of NOMA to indoor wireless networks has become more interesting to study. In view of this, we investigate the NOMA technique in energy harvesting (EH) half-duplex (HD) decode-and-forward (DF) power-splitting relaying (PSR) networks over indoor scenarios which are characterized by log-normal fading channels. The system performance of such networks is evaluated in terms of outage probability (OP) and total throughput for delay-limited transmission mode whose ex-pressions are derived herein. In general, we can see in details how different systemparameters affect such networks thanks to the results from Monte Carlo simulations. For illustrating the accuracy of our analytical results, we plot them along with the theoretical ones for comparison.
2 TS. Văn Thiên Hoàng Outage Probability Analysis for Hibrid TSR-PSR Based SWIPT Systems over Log-normal Fading Channels Đăng tạp chí có chỉ số Q2 trong ISI International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE) Tác giả chính
Abstract: Employing simultaneous information and power transfer (SWIPT) technology in coop erative relaying networks has drawn considerable attention from the research community. We can find several studies that focus on Rayleigh and Nakagami-m fading chan-nels, which are used to model the outdoor scenarios. Differing itself from several exist- ing studies, this study is conducted in the context of indoor scenario modelled by log- normal fading channels. Specifically, we investigate a so-called hybrid time switch- ing relaying (TSR) – power splitting relaying (PSR) protocol in an energy-constrained cooperative amplify-and-forward (AF) relaying network. We evaluate the system per-formance with outage probability (OP) by analytically expressing and simulating it with Monte Carlo method. The impact of power-splitting (PS), time-switching (TS) and signal-to-noise ratio (SNR) on the OP was investigated. The simulation results are relatively accurate because they align well with the theory. We can draw from this study that the outage performance of the proposed hybrid TSR-PSR scheme outper- forms either the TSR or PSR schemes.
3 TS. Văn Thiên Hoàng
KS. Nguyễn Hoàng Duy
KS. Nguyễn Trọng Minh Hồng Phước
Giám sát an ninh mạng bằng phương pháp phân tích tệp tin nhật ký hệ thống Đăng tạp chí trong nước Việt Nam hội nhập ISSN: 2525-250X Tác giả chính
Abstract: Giám sát an ninh mạng ngày càng được quan tâm nghiên cứu và áp dụng cho việc theo dõi một hệ thống mạng máy tính, xem xét các thành phần hoạt động chậm lại hoặc không hoạt động và thông báo cho quản trị viên về các mối đe doạ từ bên ngoài hoặc các vấn đề gây ra bởi các máy chủ bị quá tải, hư hỏng. Từ đó, người quản trị hệ thống sẽ có các biện pháp giải quyết sự cố, phòng ngừa và ngăn chặn những hành vi xâm nhập mạng trái phép. Phương pháp phân tích tệp tin nhật ký hệ thống đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát an ninh mạng. Bài báo đã đề cập đến việc giám sát an ninh mạng bằng phương pháp phân tích tệp tin nhật ký hệ thống. Các kết quả thực nghiệm minh chứng phương pháp đề xuất cho hiệu năng thực hiện cao, cả về độ chính xác và thời gian xử lý
4 TS. Văn Thiên Hoàng Palm Vein Recognition Using Enhanced Symmetry Local Binary Pattern and SIFT Features Đăng tạp chí quốc tế có chỉ số Tạp chí 2019 19th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT) ISSN: 2643-6140 Tác giả chính
Abstract: Recently, palm vein recognition is new biometric technology with a high degree of privacy and security because this technique uses the blood vessels under the palm skin to establish identification. This paper proposes a novel palm vein feature extraction method for contactless palm vein recognition based on combining enhanced center-symmetric local binary pattern (ECS-LBP) with SIFT, called EL-SIFT. The proposed method includes two steps: (1) applying ECS-LBP to detect stable and clear palm-vein lines; and (2) extracting SIFT feature on palm vein lines image. The experimental results on the public contactless palm vein databases (CASIA Multi-spectral Palm vein Image Database V1.0) show that our proposed method is accurate and robust for palm vein recognition in comparing with other approaches in the literature.
5 TS. Văn Thiên Hoàng Palmprint Recognition Using Discriminant Local Line Directional Representation Đăng tạp chí Advances in Intelligent Systems and Computing 1121 ISBN: 978-3-030-38363-3 Tác giả chính
Abstract: Palmprint is a new biometric feature for personal identification with a high degree of privacy and security. In this paper, we propose the palmprint feature extraction method which combines the direction-based method (Local line direction pattern) and learning-based method (two-directional two-dimensional linear discriminant analysis ((2D) 2 LDA)) to get the high discriminant direction based features, so-called Discriminant local line Directional Representation (DLLDR). First, the algorithm computes the LLDP features with two strategies of encoding multi-directions. Then,(2D) 2 LDA is applied to extract DLLDR features with higher discriminant and lower-dimensional from the LLDP matrix. The experimental results on the public databases of Hong Kong Polytechnic University demonstrate that our method is effective for palmprint recognition.
6 TS. Văn Thiên Hoàng Palmprint Recognition Using Discriminant Local Line Directional Representation Hội nghị quốc tế Springer ISSN 2194-5357
ISSN 2194-5365
Tác giả chính
Abstract: Palmprint is a new biometric feature for personal identification with a high degree of privacy and security. In this paper, we propose the palmprint feature extraction method which combines the direction-based method (Local line direc- tion pattern) and learning-based method (two-directional two-dimensional linear discriminant analysis ((2D)2LDA)) to get the high discriminant direction based features, so-called Discriminant local line Directional Representation (DLLDR). First, the algorithm computes the LLDP features with two strategies of encod- ing multi-directions. Then, (2D)2LDA is applied to extract DLLDR features with higher discriminant and lower-dimensional from the LLDP matrix. The exper- imental results on the public databases of Hong Kong Polytechnic University demonstrate that our method is effective for palmprint recognition.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn